Urbanism

    Eliberează, potrivit prevederilor legale, avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi desfiinţare privind locuinţe, instituţii şi servicii comerţ, industrie, extinderi, anexe gospodăreşti, garaje, împrejmuiri, reparaţii, consolidări, renovări, precum şi autorizaţii privind branşarea la reţele utilitare (gaze, apă, energie electrică);
– Păstrează evidenţa avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor eliberate pe plan local;
– Păstrează evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean;
– Efectuează controale în teritoriu pentru verificarea respectării Legii nr. 50/1991, respectiv a autorizaţiilor, documentelor tehnice, a Codului Civil în vigoare şi întocmeşte procese verbale de contravenţie în cazul constatării abaterilor;
– Se deplasează în teritoriu pentru verificare, constatare şi propune soluţii în urma sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
– Ţine evidenţa amenzilor aplicate cu menţionarea ducerii la îndeplinire şi a măsurilor propuse pentru intrarea în legalitate, verifică în teren respectarea documentaţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire;
– Participă la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii şi a Regulamentului de Urbanism şi răspunde aplicarea prevederilor acestora;
– Dispune luarea avizelor autorităţilor pentru lucrările Primăriei Cuca;
– Întocmeşte avize de oportunitate conform Legii nr. 27/2008;
– Întocmeşte raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei de urbanism;
– La terminarea lucrărilor, calculează taxele datorate ca urmare a declaraţiilor beneficiarilor de terminare a lucrărilor (regularizare taxe) şi eliberează procese verbale de terminare a lucrărilor după verificarea acestora în teren.