Hotărârile autorității deliberative

 

 

 

 HCL nr.47 din 27.06.2024  aprobare deviz suplimentar Școală ,  Raport specialitate actualizare deviz scoala,  Referat de aprobare Scoala Cuca suplim rev cv    Memoriu general PTh

HCL nr.46 din  27.06.2024  aprob. serv.subterana Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.45 din 27.06.2024   Raport specialitate Referat aprobare iunie, Anexa 2 iunie 2024

HCL nr.44 din 27.06.2024  cotizație Apa Canal Raport de specialitate ADI Apa 2022 Referat de aporobare .

HCL nr.43 din 27.06.2024 cotizație GAL Raport specialitate Referat de aprobare

HCL nr.42 din 27.06.2024 cotizație ECOSERV Raport de speciali Referat de aprobare

HCL nr.41 din 27.06.2024  cotizatie ACoR Raport de specialitate Referat de aprobare                                                                              HCL nr.40 din 27.06.2024 rectificare RAPORT DE SPECIALITATE rectificare iunie 2024 Referat de aprobare

HCL nr.39 din 14.06.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a Devizului general ai obiectivului de investiții ” Amenajare și dotare Centru civic – comuna Cuca , județul Galați

HCL nr.38 din 14.06.2024 privind organizarea și finanțarea festivităților prilejuite de sărbătorirea Zilei comunei Cuca

HCL nr.37 din 23.05.2024 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 600 mp pentru construirea unei locuinţe proprietate personală familiei numitei Ciubucciu Anița

HCL nr.36 din 23.05.2024 privind aprobarea Regulamentului și decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual

HCL nr.35 din 23.05.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor și preșcolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale ”Sf. Gheorghe” comuna Cuca , județul Galați , prin Programul național ”Masa sănătoasă ”

HCL nr.34 din 23.05.2024 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023

HCL nr.33 din 23.05.2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024,

HCL nr.32 din 25.04.2024 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Cuca nr.91 din 23.11.2023 privind aprobarea acordului de principiu pentru desființarea clădirii care a servit centrală termică 

HCL nr.31 din 25.04.2024 privind analizarea stadiului înscrierii datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii,

HCL nr.30 din 25.04.2024 privind aprobarea realizării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Cuca , județul Galați,

HCL nr.29 din 25.04.2024 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Cuca , județul Galați, în anul 2024

HCL nr.28 din 25.04.2024 privind aprobarea Statutului comunei Cuca , județul Galați

HCL nr.27 din 25.04.2024 rectificarea bugetului local pe anul 2024

HCL nr.26 din 28.03.2024 privind apartenența la domeniului privat al UAT comuna Cuca, judeţul Galaţi , a unor imobile terenuri din intravilanul comunei Cuca, în vederea înscrierii în cartea funciară

HCL nr.25 din 28.03.2024 privind aprobarea realizării planului parcelat al tarlalei T47 – vie, din bugetul local

HCL nr.24 din 28.03.2024 privind aprobarea finanțării din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică

HCL nr.23 din 28.03.2024 privind acordul de participare în cadrul programului de finanțare și acordul privind asigurarea și susținerea din surse proprii

HCL nr.22 din 28.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare . 

HCL nr.21 din 22.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție „Centru de zi pentru persoane vârstnice ”

HCL nr.20 din 12.03.2024 privind însuşirea valorilor de inventar ale unor obiective din domeniul privat al comunei , potrivit rapoartelor de evaluare

HCL nr.19 din 12.03.2024 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.18 din 29.02.2024 privind delegarea prin atribuire directă a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Cuca, județul Galați

HCL nr.17 din 29.02.2024 privind revocarea H.C.L.nr.97 din 14.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primar

HCL nr.16 din 29.02.2024 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi situaţiile de necesitate ce se au în vedere la acordarea ajutoarelor de urgenţă

HCL nr.15 din 29.02.024 privind aprobarea Programului de acţiune comunitară destinat prevenirii şi combaterii riscului de sărăcie şi excluziune socială, pentru anul 2024

        Hotărârea Consiliului local Cuca nr.14 din 09.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții„Extinderea retelei de canalizare pe teritoriul comunei Cuca, judetul Galati”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.   

         Hotărârea Consiliului local Cuca nr.13 din 09.02.2024 privind susținerea financiară a deciziei de finanțare nr.D1910000001232180002706.10.2023 aferentă proiectului “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” de către Comuna Cuca , Județul Galaţi, membră a  Parteneriatului  LEADER cu denumirea ”EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI.

        Hotărârea Consiliului local Cuca nr.12 din 09.02.2024 privind adoptarea bugetului local pe anul 2024.

         Hotărârea Consiliului local Cuca nr.11 din 31.01.2024 privind aprobarea asocierii Comunei Cuca ca membru fondator la înființarea asociației ,,A.D.I. INVEST GALAȚI ‘’ și a Statutului asociației ,,A.D.I

      Hotărârea Consiliului local Cuca nr.10 din 26.01.2024 privind aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton,metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire a contractului de delegare precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT comuna Cuca  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

    Hotărârea Consiliului local Cuca nr.9 din 26.01.2024 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați

    Hotărârea Consiliului local Cuca nr.8 din 26.01.2024 privind aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT comuna Cuca în Adunarea generală a ADI  ECOSERV Galați . 

    Hotărârea Consiliului local Cuca nr.7 din 26.01.2024 privind aprobarea obiectivului de investiții ” Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice , în comuna Cuca , județul Galați.

     Hotărârea Consiliului local Cuca nr.6 din 26.01.2024 privind analizarea stadiului înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestru II al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității . 

     Hotărârea Consiliului local Cuca nr.5 din 26.01.2024 privind însuşirea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii persoanelor cu handicap în semestrul II al anului 2023

      Hotărârea Consiliului local Cuca nr.4 din 26.01.2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice al comunei Cuca, pentru anul 2024

    Hotărârea Consiliului local Cuca nr.3 din 26.01.2024 privind aprobarea utilizării sumei de 200 mii lei din excedentul bugetar al anului 2023 pentru acoperirea temporară a golului de casă – secțiunea de  funcționare , în anul 2024 .

H.C.L. nr.2 organizare Retea scolara 2024-2025. 

H.C.L. nr.1 din 10.01.2024 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean  de Salubrizare Galați . 

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ÎN ANUL  2024

HCL nr.97 stabilire salarii personal _

HCL nr.96 delegare serviciu de iluminat public

HCL nr.95 delegare Serviciu de salubrizare

HCL nr.94 prelungire valabilitate PUG

HCL nr.93 reorganizare institutie .

HCL nr.92 rectificare buget local . .

HCL nr.91 desfiintare cladire centrala termica .

HCL nr.90 taxa de salubrizare . . _

HCL nr.89 Regulament taxe speciale . _

HCL nr.88 impozite si taxe 2024.

HCL nr.87 aprobare documentatie SF sediu administrativ .

HCL nr.86 rectificare buget local .

HCL nr.85 acord ahizitionare vatra de casa

HCL nr.84 aprobare realizare rapoarte de evaluare terenuri .

HCL nr.83 cotizatie Crucea Rosie . _

HCL nr.82 cotizatie GAL

HCL nr.81 cotizatie ADI Ecoserv

HCL nr.80 cotizatie ACoR . _

HCL nr.79 realizare DALI , proiect tehnic , iluminat public .

HCL nr.78 realizare documentatii cadastrale intravilan

HCL nr.77 licitatie închiriere _

HCL nr.76 Studiu de coexistenta piata

HCL nr.75 Hotarare constatare incetare mandat

HCL nr.74 acces gratuit sistem de supraveghere video

HCL nr.73 reprezentant CA Scoala Cuca . .

HCL nr.72 Nota conceptuala si Tema de proiectare Centru Civic

HCL nr.71 alimentare cu energie electrica spatii depozitare .

HCL nr.70 polite de asigurare .

HCL nr.69 modificare organigrama . _20240108_133508

H.C.L. nr.68 rectificare buget local

H.C.L. nr.67 apartenenta la domeniu privat

 H.C.L. nr.66 apartenenta la domeniu privat

H.C.L. nr.65 aprobare Program indexul animalelor .

H.C.L. nr.64 aprobare realizare lucrari repratii gard._

H.C.L. nr.63 revocare HCL nr.36 din 25.05.2023

H.C.L. nr.62 revocare HCL nr.35 din 25.05.2023

H.C.L. nr.61 schimbare amplasament monument Petru Rares._

H.C.L. nr.60 insusire Raport sem.I Asistenta Sociala

H.C.L. nr.59 analiza stadiu completare Registrul agricol .

H.C.L. nr.58 aprobare servitute subterana

H.C.L. nr.57 achizitionare aparat GPS .

H.C.L. nr.56 neasumare responsabilitate Program scoli .

H.C.L. nr.55 apartenenta la domeniu privat imobile intravilan

H.C.L. nr.54 aprobare Deviz general actualizat Piata agroalimentara

H.C.L. nr.53 gestionare Serviciul caini fara stapan

H.C.L. nr.52 Procedura insolventa

H.C.L. nr.51 aprobare construire baraj de protectie inundatii

H.C.L. nr.50 aprobare SF sediu primarie

H.C.L. nr.49 apartenenta la domeniul privat imobil

H.C.L. nr.48 desfiintare constructii sediu vechi

H.C.L. nr.47 aprobare raport evaluare cladire centrala

H.C.L. nr.46 trecerea din domeniul public în domeniul privat

H.C.L. nr.45 achizitionare si amplasare sapte camere video

H.C.L. nr.44 insusire varianta finala stema

H.C.L. nr.43 Constuire platforma depozitare gunoi de grajd

H.C.L. nr.42 amenajare si dotare Centru civic

H.C.L. nr.41 rectificare buget local

H.C.L. nr.40 aprobare realizare lucrări betonare

H.C.L. nr.39 achizitionare componente microbuz scolar

H.C.L. nr.38 acordarea unui premiu sotilor 50 ani de la casatorie

H.C.L. nr.37 acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei_

H.C.L. nr.36 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.35 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.34 cotizatie ADI Apa Galati _

H.C.L. nr.33 incheiere exercitiu bugetar al anului 2022

H.C.L. nr.32 de constatare incetare mandat consilier

H.C.L. nr.31 realizare studii la noul sediu administrativ _

H.C.L. nr.30 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.29 parteneriat GAL

H.C.L. nr.28 salarii incepand cu 01.05.2023

H.C.L. nr.27 activitati Ziua Copiluluil .

H.C.L. nr.26 rectificare buget local .

H.C.L. nr.25 crestere eficienta energetica Scoala .

H.C.L. nr.24 crestere eficienta energetica Gradinita .

H.C.L. nr.23 extindere sistem supraveghere video

H.C.L. nr.22 extindere sistem de canalizare .

H.C.L. nr.21 Procedura executare silita

H.C.L. nr.20 retragere drept folosinta teren

H.C.L. nr.18 festivitati Ziua comunei ._

H.C.L. nr.17 modificare  oraganigrama

H.C.L. nr.16 retea scolara 2023-2024  _

H.C.L. nr.15 rectificarea bugetului local

H.C.L. nr.14 dotare Dsipensar medical

H.C.L. nr.13 participare UAT la PNRR mobilier scoala

H.C.L. nr.12 achizitie copaci

H.C.L. nr.11 Protocol MMSS _

H.C.L. nr.10 Regulament inregistrare vehicule

H.C.L. nr.9 ROF aparat de specialitate _

HCL nr.8 slarii functionari aparat de specialitate _

HCL nr.7 aprobare PUZ Construire centrala electrica

HCL nr.6 cota lunara de combustibil

HCL nr.5 Raport activitate APH semestrul II 2022

HCL nr.4 Plan si lucrari de interes local anul

HCL nr.3 Regulament actiuni amenzi in munca FC

HCL nr.2 aprobarea Strategiei anuale AP si Program AP

HCL nr.1 adoptarea bugetului local    _

 

ANUL 2023

HCL nr.99 rectificare buget local

HCL nr.98 actualizare indicatori Sediu primarie

HCL nr.97 aprobare Raport de informare.

HCL nr.96 asigurrea energiei din surse regenerabile .

HCL nr.95 cotizatie Crucea Rosie ._

HCL nr.94 delegare Serviciu de salubrizare

HCL nr.93 servitute subterana ._

HCL nr.92 servitute subterana

HCL nr.91 rectificare buget local  

HCL nr.90 indicatori Extindere canalizare

HCL nr.89 aprobare proiect extindere apa si canalizare

HCL nr.88 aprobare indicatori Construire spatii de depozitare ._

HCL nr.87 Regulament functionare teren multifunctional scoala .

HCL nr.86 finantare sectoare cadastrale

HCL nr.85 închiriere tractor sinilar ._ _  

HCL nr.84 lucrari amenajare zona ._

HCL nr.83 aprobare concesionare teren

HCL nr.82 Pom de Craciun

HCL nr.81 proiect energie regenerabila cladiri publice

HCL nr.80 taxe locale speciale 2023_

HCL nr.79 Regulament taxe locale speciale 2023

HCL nr.78 impozite si taxe 2023 _  _  

HCL nr.77 rectificare de buget local 

HCL nr.76 achizitionare servicii de internet tip abonament .

HCL nr.75  încheiere contract CMI ; ContractRaport de specialitate;  Referat de aprobare; 

HCL nr.74  premiu  50 ani de la casatorie   ; Anexa la HCLRaport specialitateReferat de aprobare

HCL nr.73  contract telefonie mobilăRaport de specialitate contract TelekomReferat de aprobare

HCL nr.72 contract telefonie mobilă;  Raport de specialitate contract TelekomReferat de aprobare.

HCL nr.72 rectificare buget ;  Raport de specialitateReferat de aprobare1

HCL  nr.71  sistem video stradal extindere ;  Nota de fundamentare_Fondul local Cuca Descrierea sumară a proiectului ; Raport specialitateReferat de aprobare; 

HCL nr.70  eficientizare  Scoala ; DEVIZ GENERAL fina  – Nota de fundamentare_Fondul local (1);  Raport specialitate scoalaReferat de aprobare

HCL nr.69 eficientizare Gradinita ;  Deviz general   – Nota de fundamentare_Fondul local ; Raport specialitate gradinita PNRR ; Referat de aprobare

HCL  nr.68 actualizare deviz camere stradale CUCA – DEVIZ GENERAL – CAMERERaport specialitate reactualizare deviz camereReferat de aprobare

HCL nr.67 digitalizare servicii 1.1. Nota-Fundamentare-Componenta-10-PNRR-CUCA (2) Anexa nr. 1 digitalizare Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.66 actualizare Deviz piață,  Raport specialitate actualizare deviz piata,  Referat de aprobare, Deviz Piata

HCL  nr.65  reactualizare Deviz Sediu Raport specialitate actualizare deviz sediu primarie,  Referat de aprobare, Deviz Sediu

HCL nr.64  HCL reprezentant CL în CA școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.63  Deviz HCL teren sport scoală raport de specialitate teren sport documentatie tehnico-economica Referat de aprobare

HCL nr.62  Anexa nr.1 la HCL Anexa nr.2 la HCL dare în administrare Școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.61  rectificare buget Raport de specialitate septembrie 2022 – Referat de aprobare

HCL nr.60   finanțare PUG raport specialitate pug PNRR Referat de aprobare

  HCL nr.59  Ecoserv Valea Mărului 2022;  Anexa la HCLRaport Referat inițiator ; 

HCL nr.58 apartenență la domeniul public drumuri ; Anexa drumuri locale;  Declaratie secretarRaportReferat de aprobare

HCL nr.57 Raport APPH Sem.I 2022;  Raport semestrul I 2022;  Raport specialitateReferat de aprobare; 

HCL nr.56  reprezentant Comisie concurs Director Școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.55 retea școlara 2022-2023; Anexa GradinitaAnexa școală;   Raport de specialitateReferat de aprobare;

HCL nr.54  Creștere eficianță iluminat public;  raport specialitate indicatori tehnico-economici;  Referat de aprobare ;  Deviz General   

HCL nr.53 aprobare documentații ECOSERV ;   Anexe ;  Studii Raport; Referat de aprobare;

  HCL  nr.52  aprobare Regulament județean de salubrizare;  Anexa RegulamentRaport; Referat de aprobare; 

HCL nr.51 aprobare realizare foraje de constrol ; RaportReferat de aprobare; 

HCL nr.50 aprobare Regulament radiere amenzi decedati; RaportReferat de aprobare ; Regulament radiere amenzi decedați;

HCLnr.49  actualizare inventar domeniul public ;  Raport de specialitate ; Referat de aprobare

HCL nr.48  raport specialitate extindere iluminat public Referat de aprobare

HCL nr.47; raport specialitate panouri fotovoltaice;  Referat de aprobare

HCL nr.46 titlu de cetățean de onoare Procedura Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.45 extindere clădire Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.44 stații vehicule electrice Raport specialitate Referat de aprobare   Anexa

HCL nr.43 aprob. serv.subterana Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.42 aprob. serv. subterana Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.41 modif. org. stat de funcții Nota fundamentare Org. iunie .2022 Raport II Stat functii iunie 2022

HCL nr.40 ajustare pret contr. salubritate raport specialitate salubritate ajustare pret iunie 2022 Referat de aprobare ajustare pret

HCL nr.39 cotizație GAL Raport 2022 GAL Referat de aprobare

HCL nr.38 cotizație Apa Canal Raport de specialitate ADI Apa 2022 Referat de aporobare .

HCL nr.37 cotizație ECOSERV Raport de speciali Referat de aprobare

HCL nr. 36 reparații tractor Raport de specialitate cheltuieli tractor Referat de aprobare cheltuieli tractor

HCL nr.35 rectificare buget Raport de specialitate rectificare iunie 2022 Referat de aprobare

HCL nr.34  Raport Referat de aprobare

HCL nr.33  Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.32   Caiet de sarcini Contract vanzare Documentație de atribuire Fișa de date a licitației  Raport de specialitate Referat de aprobare Teren intravilan 219 mp, Cv 17, P207-1, Lot 2, UAT Cuca, Galați (1)

HCL nr.31 Raport Referat Teren intravilan 100 mp, Cv 17, P207-1, Lot 3, UAT Cuca, Galați

HCL nr.30  Ziua comunei Raport de specialitate Ziua Comunei 2022 Referat de aprobare Ziua comunei

HCL nr.29 Raport de specialitate Referat de aprobare regulament vouchere 2022

HCL nr.28 Raport de specialitate Referat de aprobare ROF

HCL nr.27 stimulent noi născuți Metodologia pentru stimulentul nou nascuti Raport de specialitate stimulent2022 Referat de aprobare

HCL nr.26 insusire valori inventar Raport de evaluare, insusire evaluare2022 docx Referat de aprobare

HCL nr.25 încheiere exercițiu bugetar Raport de specialitate cont de executie 2022 Referat de aprobare

HCL nr.24 închiriere pasune; Raport de specialitate Referat de aprobare Regulament; Anexa 1Anexa nr.2Caiet de sarciniCalendarul proceduriiContract închiriere tipHCj 320 din 2021_000378

HCL  nr.23 cotizatie ACoR Raport de specialitate cotizatie acor 2021 Referat de aprobare

HCL nr.22 cerere pentru gaze naturale;  Anexa 1 la HCL Cererea de finantare GAZ ANEXA 2.1 AP UAT BALENI, CUCA, FRUMUSITA, REDIU, SCANTEIESTI, SUHURLUI, JUD. GALATI ANEXA 2.2 DG UAT CUCA . Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.21 Acord parteneriat gaze Raport de specialitate AP Referat de aprobare

 HCL nr.20 contravenții ;  Raport de specialitate ;  Referat de aprobare .

HCL nr.19 modificare organigrama ;  Nota fundamentare Org. martie .2022 Raport Stat functii martie 2022

HCL nr.18   loc de joacă ;  raport de specialitate aprobare investitie si indicatori tehnici;  Referat de aprobare

HCL nr.17 bornare ; Raport de specialitate bornare intravilan atras ; Referat de aprobare bornare

HCL nr.16  Registrul spații verziRaport spec. Registru spatii verziReferat de aprobare Reg. spații verzi

HCL nr.15  aprobare acces gratuit la investitie; raport de specialitate acces gratuit Valea Adanca;  Referat de aprobare

HCL nr.14 reevaluare proiect Raport Referat de aprobare

HCL nr.13   Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.12 mandat  primar ADI Apa ;  Raport de specialitateReferat de aprobare

HCL  nr.11  însușire Raport sem.II PH 2021. Raport specialitate;  Referat de aprobare

HCL nr.10 demolare construcție ;  Raport de specialitate;  Referat de aprobare

HCL nr.9  încheiere polite de asigurare ;  raport specialitate ;  Referat de aprobare

HCL nr.8  rectificare buget Raport de specialiate Referat de aprobare

HCL nr.7 alegerea viceprimarului  comunei Cuca  Raport Referat de aprobare

HCL nr.6 atestare apartenenta la domeniu public.

HCL nr.5 Plan lucrari interes local 2022_

HCL nr.4 ajutoare de urgenta 2022_

HCL nr.3 cote combustibil mijloace auto 2022_

HCL nr.2 Strategie AP si PAAP 2022

HCL nr.1 buget local 2022

ANUL 2022

HCL nr.85

HCL nr.84

HCL nr.83

HCL nr.82

HCL nr.81

HCL nr.80

HCL nr.79

HCL nr.78

HCL nr.77

HCL nr.76

HCL nr.75

HCL nr.74

HCL nr.73

HCL nr.72

HCL nr.71

HCL nr.70

HCL nr.69

HCL nr.68

HCL nr.67

HCL 66

HCL nr.65

HCL nr.64

HCL nr.63

HCL nr.62

HCL nr.61

HCL nr.60

HCL 59

HCL nr.58

HCL nr.57

HCL nr.56

HCL nr.55

HCL nr.54

HCL nr.53

HCL nr.52

HCL nr.51 _

HCL nr.50 _

HCL nr.49 _

HCL nr.48 _

HCL nr.47_

HCL nr.46_

HCL nr.45_

HCL nr.44_

HCL nr.43

HCL nr.42_

HCL nr.41_

HCL nr.40_

HCL nr.39

HCL nr.38_

HCL nr.37_

HCL nr.36_

  HC L nr.35

HCL nr.34_

HCL nr.33_

HCL nr.32

HCL nr.31_

HCL nr.30_

HCL nr.29

HCL nr.28

HCL nr.27_

HCL nr.26

H.C.nr.25

H.C.nr.24

HCLnr.23

HCL nr.22

HCL nr.21

HCL nr.20

HCL nr.19

HCL nr.18

HCL nr.17

HCL nr.16

HCL nr.15

HCL nr.14

HCL nr.13

HCL nr.12

HCL nr.11

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

HCL nr.2  

HCL nr.1

Anul 2021

HCL nr.68 extindere canalizare III

HCL nr.67 aprobre SF Piață

HCL nr.66 delegare Serviciu Salubrizare 2021

HCL nr.65 cotizație Crucea Roșie

HCL nr.64 aprobare SF gaze

HCL nr.63 rectificare buget

HCL nr.62 taxe locale speciale

HCL nr.61 RegulamentRegulament paza publica Regulament taxa de salubrizare2021

HCL nr.60 impozite și taxe ptr.2021

HCL nr.59 organizare Comisii

HCL nr.58 presedinte de ședință

HCL nr.57 reguli ședințe

HCL nr.56 tablete

HCL 55 expertiza apa

HCL nr.54 Deviz General apa sept.2020

HCL nr.52 rectificare buget local 2020

HCL nr.51 Premiu 50 ani casatorie

HCL nr.50 inidicatori extindere apa

HCL nr.49 indicatori modernizare drumuri

HCL nr.48 rectificarea bugetului local .

HCL nr.47 alipire teren Piață

HCL nr.46 SF Gaze naturale

HCL nr.45 aprobare studii SF Piață

HCL nr.44 actualizare Strategie

HCL nr.43 proiect ef. energ. Gradiniță

HCL nr.42 proiect ef. energ. Școală

HCL nr.41 proiect DALI școală și gradiniță

HCL nr.40 revocare însușire inventar

HCL nr.39 Raport trim.I 2020 Asist. socială

HCL nr.38 Înființare fântână arteziană

HCL nr.37 cotizație Gal Eeremia Grigorescu

HCL nr.36 cotizatie Serv. Reg. Apă

HCL nr.35 cotizație ECOSERV

HCL nr.34 rectificarea bugetului local

HCL nr.33 racord electric apa

HCL nr.32 alim. energie electrica canalizare

HCL nr.31 canalizare Iaz biologic

HCL nr.30 rectificarea bugetului local

HCL nr.29 modif. acte adm. Salubrizare

HCL nr.28 achiziție fântâna arteziană

HCL nr.27 achizitie mat. ptr. recipienți

HCL nr.26 modificare organgrama , stat de funcții

HCL nr.25 prelungire Contract concesiune medic de familie

HCL nr.24 insusire inventar

HCL nr.23 atestare domeniu privat

HCL nr.22 rectificare 2020

HCL nr.21 achiziționare materiale COVID    

HCL nr.20 rectificare buget local

HCL nr.19 rectificarea bugetului local . 

HCL nr.18  însușire variantă finală proiect de stemă 

HCL nr.17 Studiu fezabilitate  înființare rețea de gaze naturale 

HCL nr.16  scrisoare de garanție 

HCL nr.15 valoare proiect 

HCL nr.14 evaluare teren vatra de casa

HCL nr.13 Deviz general proiect extindere alim. cu apă

HCL nr.12 inventar

INVENTAR 2019

HCL nr.11 buget 2020

Buget local inițial pentru anul 2020

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

HCL nr.2

HCL nr.1,

2020

Tabel impozite si taxe locale ptr. anul 2020

HCL nr.73 Regalament și HCL 74 taxe locale speciale ptr.2020

HCL nr.72 impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

2019

3.2. Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

10. Ședința ordinară din  19.08.2021.

9. Ședința ordinară din 22.07.2021

Proiect HCL nr.6 Proiect HCL 9 Proiect HCL nr.1 Proiect HCL nr.2 Proiect HCL nr.3 Proiect HCL nr.4 Proiect HCL nr.5 Proiect HCL nr.7 Proiect HCL nr.8 Proiect HCL nr.10

8. Ședința ordinară din 18.06.2021

HCL II HCL indicatori HCL rectificare buget HCL Strategie

7. Ședința din  10.06.2021

HCL Proiect nr.1 HCL Proiect nr.2 HCL Proiect nr.3 HCL Proiect nr.4 INVITATIE SEDINTA Proces-verbal 29.04.2021

6.Ședința ordinară din 26.05.2021

HCL rectificare buget HCL

5. Ședința ordinară  din 29.04.2021

HCL achizitie autorurism 2021 HCL buget 2021 HCL drumuri 2021 HCL excedent bugetar 2021 HCL extindere canalizare 2021 HCL iluminat public 2021 HCL închiriere teren arabil licitație HCL sistem video 2021

4. Ședința ordinară din  21.04.2021

 HCL Caiet de sarcini II Fisa de date HCL închiriere II Referat de aprobare

Proiect HCL nr.2

HCL Nota fundamentare Org. mai .2020 Raport Stat functii mai 2020

HCL Raport Referat de aprobare

3. Ședința  din 31.03.2021

HCL Raport Referat

Anexa HCL Raport Referat

HCL Raport Referat de aprobare

HCL Raport trim.II 2020 AS Raport asistenti Raport Referat de aprobare

HCL insusire inventar Raport specialitate Referat de aprobare

Convocator CL 2021  ; HCL pasuneRaport de specialitateReferat de aprobareRegulament II

2. Ședința ordinară din 26.02.2021

HCL rețea ptr.2021 HCL aj.urgenta HCL închiriere spatiu HCL pasune HCL Plan achizitii HCL Plan

  1. Sedința ordinară  din 27.01.2021

HCL achizitie autorurism 2021 HCL buget 2021 HCL drumuri 2021 HCL excedent bugetar 2021 HCL extindere canalizare 2021 HCL iluminat public 2021 HCL închiriere teren arabil licitație HCL sistem video 2021

Proces verbal ședință CL

Convocator CL 2021

Ședința ordinară din 26.02.2021

HCL Plan achizitiiPAAP 2021raport specialitate,  Referat de aprobare  Plan achizitiiStrategie AP

Anexa la HCL retea scolara 2021-2022,  Anexa retea Gradinita 2021-2022Aviz Insp. ScolarHCL rețea ptr.2021, Raport 2021,  Referat de aprobare 2021 ; 

Referat de aprobare,  Raport Plan lucrariplan lucrari vmg 2021HCL Plan

HCL aj.urgenta,  Raport aj.urgenta,  Referat de aprobare,  Regulament, 

Caiert de sarciniContract de închiriere,  Fișa de date și Regulament,  HCL închiriere spatiu,  Raport de specialitate,  Referat de aprobare; 

Caiet de sarcini, Contract închiriere tipHCL pasuneRaport de specialitate, Referat de aprobare,  Regulament;

Dispozitie convocare sedință ordinară 27.01.2021

Disp. Convocare ședință ordinară 15.12.2020

impozite si taxe 2021 (1)

documente sedinta 15.12.2020

proiect de buget 2020

Anunt consultare publica privind stema comunei Cuca